top of page

1.     Bezoekers kunnen bij entree worden gefouilleerd en indien nodig gevisiteerd. Ook op het evenement terrein kan de bezoeker gefouilleerd of gevisiteerd worden. Indien door de bezoeker hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang voor de bezoeker worden ontzegd en volgt verwijdering van het evenement terrein;

2.     Het is verboden drink- en etenswaren, glaswerk, blik, (drink)bekers, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, paraplu's, stoelen, krukjes en dieren welke in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving mee te nemen;

3.     Parfums en deodoranten zijn alleen toegestaan in de vorm van roller;

4.     Bezit van en handel in drugs of andere verdovende of stimulerende middelen is niet toegestaan;

5.     In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd;

6.     Bezoekers onder invloed van verdovende of stimulerende middelen wordt de toegang ontzegd;

7.     Er mogen geen tassen en jassen worden meegenomen naar de dance areas. Alle(!) tassen, behalve kleine damestasjes dienen te worden afgegeven bij de bewaakte  garderobe. Het dragen van baseball caps en zonnebrillen is binnen niet toegestaan;

8.     De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker toegang te weigeren en/of uit het pand en vanaf het evenement terrein te verwijderen, zonder teruggaaf van entreegeld;

9.     Redenen van weigering of verwijdering kunnen zijn:

    a. Agressief gedrag, evenals discriminatie, intimidatie, bedreiging, mishandeling, racisme;

    b. Het dragen van nationalistische symbolen of het uiten van nationalistische kreten of gebaren;

    c. Opzettelijk vernieling en ontvreemding van eigendommen van de organisatie en derden behorend bij de organisatie, het beheer evenement terrein en/of andere bezoekers. Schoonmaak- en/of herstelkosten worden in rekening gebracht bij de bezoeker.

10.  Bezoekers dienen bij entree een geldig entreebewijs te overleggen en indien gevraagd een geldig ID te vertonen;

11.  In alle voorkomende gevallen kan de politie worden gealarmeerd;

12.  Aan jongeren onder de 18 wordt geen alcoholische drank verkocht; Indien gevraagd dient een ID te worden overlegd;

13.  Het betreden van het evenement terrein is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade (persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen) als gevolg van het bijwonen van het evenement;

14.  Beeld- en geluiddragers zijn, indien niet met toestemming van de organisatie, op het evenement terrein niet toegestaan, evenals het maken van beeld- en  geluidsopnamen;

15.  Bezoekers worden geadviseerd gehoorbescherming te gebruiken;

16.  Bezoekers dienen te allen tijde en onmiddellijk aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer en medische diensten (incl. EHBO) te volgen;

17.  Bezoekers mogen op het evenement terrein, zonder toestemming van de organisatie geen flyers of ander promotiemateriaal verspreiden. Ook het gooien van willekeurige voorwerpen, met welk doel dan ook, is niet toegestaan. Bij overtreding kunnen  schoonmaak- en/of herstelkosten in rekening worden gebracht;

18.  Mocht u zich op enig moment niet veilig of thuis voelen, of heeft u suggesties voor verbetering, dan zijn wij te allen tijde bereid naar u te luisteren en u te woord te staan.

bottom of page